Stadgar

1. Tåby hembygdsförening skall genom studier, forskningar och dokumentering sprida kännedom om Tåby socken och dess omgivningar och därigenom väcka intresse för bevarandet av Tåbys historiska och kulturella värden.

2. Medlemskap kan erhållas av alla som vill stödja föreningens verksamhet.
3. Föreningens årsmöte hålles före mars månads utgång. Därvid skall styrelsens och revisorernas berättelser föreläggas årsmötet, årsavgiftens storlek fastställas och styrelse och revisorer utses för kommande verksamhetsår.
4. Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för föreningens ekonomi.
Styrelsen skall utses av årsmötet och skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordföranden väljes genom särskilt val för ett år, medan övriga ledamöter väljes för två år och avgår växelvis med halva antalet ledamöter. Första gången väljes halva antalet för två år och resten för ett år. Suppleanter väljes för ett år.
5. Styrelsen konstituerar sig själv och år beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
6. Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av på årsmötet utsedda revisorer och skall till årsmötet överlämna revisionsberättelse med till eller avstyrkande av ansvarsfriheten.